Sauce Dispenser
Parts Shop

Privacy beleid

U wordt geacht aandachtig kennis te nemen van onderstaande informatie. Deze informatie heeft betrekking op Uw gebruik van deze website (hierna genoemd "Vamix website") en van de informatie en beelden die erop terug te vinden zijn.

De informatie en de beelden op de Vamix website, worden ter beschikking gesteld door Vamix NV, Ottergemsesteenweg 806, B - 9000 GENT, een vennootschap deel uitmakend van de Vandemoortele Groep, hierna genoemd "Vandemoortele", overeenkomstig de hieronder aangegeven voorwaarden en richtlijnen.

Enkel en alleen door het gebruik van de Vamix website, aanvaardt U deze voorwaarden en richtlijnen, alsook alle wettelijke beperkingen die betrekking hebben op het gebruik van de Vamix website.

1. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER.

Bij Vandemoortele, een Europese leider in de productie en commercialisatie van voedingsproducten, wordt de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers beschermd overeenkomstig alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Door U toegang te verschaffen tot de Vamix website is het mogelijk dat U informatie over Uzelf of Uw vennootschap, zoals bijvoorbeeld Uw naam en adres, aan Vamix NV doorgeeft die Vamix NV noodzakelijkerwijze nodig heeft om een efficiënt klantenbeheer te voeren (vb. om met U in contact te treden, een bestelling uit te voeren of in een onderzoek te gebruiken).

Vamix NV, Ottergemsesteenweg 806, B - 9000 GENT, zal fungeren als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

Behoudens indien U zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kunnen Uw persoonsgegevens aan derden worden kenbaar gemaakt, zowel aan vennootschappen binnen Vandemoortele als aan derde vennootschappen waarmee Vamix NV of één of meerdere vennootschappen binnen Vandemoortele contractueel verbonden zijn.

U beschikt over een recht op toegang en verbetering van deze gegevens.

U aanvaardt en erkent dat derden zich desgevallend toegang kunnen verschaffen tot informatie die over een publiek netwerk wordt verstuurd en dat Vamix NV op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld ingeval van dergelijk ongeoorloofd gebruik.

U aanvaardt en erkent daarnaast dat Vamix NV, naar eigen inzicht, een beroep kan doen op dienstverleners om de Vamix website technisch te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld om web servers te beheren, een back-up van informatie te nemen enz. en dat deze dienstverleners desgevallend, buiten weten van Vamix NV om, een beroep kunnen doen op derden om deze diensten voor hen te verlenen.

2. COPYRIGHT

De volledige inhoud van de Vamix website daarin begrepen het design van de website, teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en alle andere elementen van deze webpagina's alsook de selectie en de schikking ervan, zijn exclusief eigendom van Vamix NV en vallen onder het Vamix NV copyright of werden op de Vamix website opgenomen met toestemming van de betrokken eigenaar, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Het is toegelaten om delen van de Vamix website electronisch of in hardcopy te copiëren met het oog op het nakomen van specifieke regelingen in het kader van een overeenkomst met Vamix NV en op voorwaarde dat geen copyright of andere vermeldingen van eigendom worden verwijderd.

Elk ander gebruik van de Vamix website, inclusief het reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen en herpubliceren alsook het leggen van links naar de Vamix website voor persoonlijke, openbare of commerciële doeleinden, andere dan deze hierboven vermeld, zijn verboden behoudens de excpliciete geschreven toelating van Vamix NV.

Het downloaden of op een andere wijze copiëren van de gegevens of beelden op de Vamix website brengt op geen enkele wijze een overdracht van rechten op om het even welke software of ander materiaal met zich.

Elke inbreuk zal gerechtelijk worden vervolgd.

3. MERKEN

Op de Vamix website zal U verschillende tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling ontmoeten met name woorden (inclusief namen van personen), tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakkingen, foto's, beelden, logo's, handelsbenamingen enzovoort.

Elk van deze tekens zijn als merk geregistreerd op naam van Vamix NV, Vandemoortele Izegem NV, Alpro NV, Vleminckx NV en / of op naam van een andere vennootschap binnen Vandemoortele en dit zowel binnen als buiten het grondgebied van de Europese Unie.

Alle headers van pagina's, specifieke beeldstellingen en iconen, zijn dienstmerken, warenmerken, tekeningen of modellen van Vamix NV.

Alle andere merken, productbenamingen en vennootschapsbenamingen of logo's, opgenomen op de Vamix website zijn de exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars.

4. DISCLAIMER

Vamix NV stelt de Vamix website ter beschikking zoals hij is en Vamix NV doet hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele waarborg van welke aard ook met betrekking tot de Vamix website or haar inhoud.

In het bijzonder doet Vamix NV hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele waarborg van welke aard ook :

- dat de informatie op de Vamix website verhandelbaar is of zou zijn of voor een bepaald doel geschikt zou zijn

- dat de informatie op de Vamix website accuraat, volledig of actueel is

- dat U de Vamix website zal kunnen gebruiken of dat deze permanent beschikbaar zou zijn in zijn huidige of toekomstige vorm

- dat de op de Vamix website toegankelijke software of om het even welk ander materiaal vrij zal zijn van virussen of gebreken of compatibel is of zal zijn met Uw hardware

Het behoort tot Uw eigen verantwoordelijkheid om :

- anti-virus software te gebruiken of om het even welke software of ander materiaal van de Vamix website te downloaden en ervoor te zorgen dat deze software of om het even welk ander materiaal compatibel is met Uw eigen software.

- na te gaan dat of, en in welke mate, de inhoud of informatie die via de Vamix website kenbaar wordt gemaakt, accuraat, volledig of actueel is

De editoriale inhoud van om het even welke website waartoe U zich toegang verschaft via een hyperlink op de Vamix website valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van diegene die deze andere website ter beschikking stelt.

Vamix NV zal, behoudens voor wat betreft de uitsluitingen hieronder, op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijkheid opnemen, hetzij wegens nalatigheid, schending van contractuele verplichtingen of om een andere reden, voor verlies of schade van welke aard ook in Uwen hoofde (inclusief, zonder beperking, direct verlies of schade, indirect verlies of gevolgschade, verlies van goodwill, verlies van gemiste kans, verlies van gegevens of verlies van winst) voortvloeiend uit : een computer virus of andere 'bug' overgezonden door de Vamix website ; Uw gebruik of Uw onkunde omtrent het gebruik van de Vamix website op om het even welk ogenblik of om het even welke stoornis bij het ter beschikking stellen van de Vamix website ; Uw gebruik of het zich verlaten op andere websites waar U zich toegang toe hebt verschaft via de op de Vamix website ter beschikking gestelde hyperlinks ; om het even welke onjuiste informatie gepubliceerd op de Vamix website; Uw gebrek aan het naleven van wetten of reglementeringen die op U van toepassing zijn of indien U zich verlaat op de Vamix website.

Niets in deze wettelijke informatie zal kunnen worden aangewend om onze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor kwaad opzet, dood of persoonlijke verwondingen voorvloeiend uit onze grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

Prijzen, informatie omtrent de beschikbaarheid van producten, alsook elke productinformatie, indien zij al worden vermeld, kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging worden gewijzigd.

Geen enkele vennootschap binnen Vandemoortele en geen enkele van haar bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Vamix website.

Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op elke vorm van schade inclusief doch niet beperkt tot herstelschade, direct of indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en eisen van derden.

5. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Bovenstaande voorwaarden en richtlijnen worden beheerst door het Belgische recht.

De Belgische rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid bij elke betwisting, controverse of eis voortvloeiend uit of met betrekking tot bovenstaande voorwaarden en richtlijnen zowel in verband met het bestaan, de geldigheid of afdwingbaarheid ervan voor zover niet minnelijk aan een dergelijke betwisting, controverse of eis een einde kan worden gemaakt.