Sauce Dispenser
Parts Shop

Algemene voorwaarden

Vandemoortele

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Overdracht van eigendom
De goederen blijven onze eigendom zolang zij niet zijn betaald door de koper. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud wordt
geacht uitdukkelijk te zijn aanvaard door de koper indien er geen specifieke schriftelijke andersluidende regeling met de koper
is tot stand gekomen voor de facturatie en/of de risico-overdracht van de goederen.

2. Risico-overdracht
De koper neemt het risico over de goederen vanaf het ogenblikdat zij te zijnen bate geïndividualiseerd zijn geworden door om
het even welk middel (verpakking, afweging, etikettering, enz ...).
Bij ontstentenis van individualisatie in onze fabrieken of magazijnen wordt de risico-overdracht geacht te hebben plaatsgegrepen bij de uitlevering van de goederen uit onze fabrieken of magazijnen aan de vervoerder. De goederen reizen steeds op risico van de koper. Deze clausule van risico-overdracht wordt geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de koper, ongeacht andersluidende clausules van de verkoopsovereenkomst terzake (FOB, CIF, op wagon franco, modaliteiten van het wegen, enz ...). Indien er geen specifieke schriftelijke andersluidende regeling met de koper is tot stand gekomen vóór de facturatie en/of de risico-overdracht van de goederen.

3. Hoeveelheid
Onder de gestipuleerde hoeveelheid wordt verstaan “ongeveer”, wat wil zeggen dat wij gerechtigd zijn 5% meer of
minder te leveren. Deze 5% worden verrekend tegen de contractprijs. Het normale gewichtsverlies is ten laste van de koper. Wij verbinden ons er toe het gewicht vóór de verzending vast te stellen en de koper kan vragen de weging te controleren. Het in overeenstemming met het voorgaande vastgesteld gewicht is bindend voor de twee partijen; dit gewicht is ook bindend indien de koper nagelaten heeft iemand af te vaardigen voor controle van de weging.

4. Palletten
Palletten, eigendom van de verkoper, moeten op kosten en risico van de klant onbeschadigd teruggezonden worden, binnen de
termijn van twee maanden na levering. Zoniet kan de verkoper een schadevergoeding eisen ten bedrage van de kostprijs van
de palletten.

5. Inontvangstneming
Indien de koper ter beschikking gestelde goederen niet in ontvangst neemt binnen de 5 werkdagen na de terbeschikking-stelling, hebben wij het recht de goederen voor rekening en risico van de koper in ons eigen bedrijf opgeslagen te houden
of bij derden op te slaan, dit alles op kosten en rekening van de koper. De koper die niet tijdig in ontvangst neemt is in verzuim zonder ingebrekestelling. Wij hebben het recht hetzij nakoming van het contract te verlangen, hetzij de overeenkomst te verbreken, één en ander mits schadeloosstelling.

6. Overmacht
Indien overmacht - behalve oorlog - ons verhindert een levering te doen, wordt de leveringstermijn verlengd met een periode
overeenkomende met de duur van de overmacht. De verlenging kan echter niet meer dan 60 dagen bedragen. Na verloop van
60 dagen, wordt de verkoop automatisch en van rechtswege ontbonden zonder enige schadeloosstelling. Indien door een geval
van overmacht de koopwaar geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd vóór het ogenblik van de levering, wordt de overeenkomst
ontbonden voor de vernietigde hoeveelheid. De staat van oorlog ontbindt alle overeenkomsten van rechtswege.

7. Betaling
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. In geval
van laattijdige betaling geldt het vervallen van de termijn van de betaling als ingebrekestelling. Hierdooor worden al onze
schuldvorderingen eisbaar, zelfs indien ze niet vervallen zijn of voortkomen uit andere contracten, en is er een verwijlintrest
verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 4%. Indien een levering op de vervaldag niet betaald werd, zijn wij gerechtigd alle nog te verrichten leveringen te staken zonder enige formaliteit, en desgevallend alle of één of meerdere contracten, met de koper afgesloten, te beschouwen als verbroken ten zijne laste. Deze verbreking geschiedt door het richten van een aangetekend schrijven aan de koper. Bij het trekken van een wissel verzaken wij aan geen enkel der bovenvermelde
rechten. Het trekken van een wissel geldt nooit als schuldhernieuwing. Indien de debiteur zonder reden in gebreke blijft op de vervaldag zijn schuld te voldoen, wordt deze van rechtswege verhoogd met 5% met een minimum van € 74,37 ten einde ons
schadeloos te stellen voor alle nadelige gevolgen spruitende uit deze wanprestatie en zulks bovenop de hierboven bepaalde
verwijlintrest.

8. Insolventie
Indien vóór de volledige uitvoering van een contract de koper zijn betalingen staakt, een concordaat aanvraagt, zijn boeken
neerlegt, of failliet wordt verklaard, worden alle lopende contracten van rechtswege ontbonden. Er zal een verrekening
plaatsgrijpen aan de van kracht zijnde marktprijs op het ogenblik dat één van de bovenvermelde voorvallen zich voordoet.

9. Rechten, taksen, heffingen
Alle verhogingen van rechten en taksen en/of alle heffingen welke de grondstoffen van het verkocht produkt of het produkt
zelf zouden komen belasten vóór de betaling is geschied, zullen ten laste zijn van de koper, en dit vanaf de datum van toepassing van de rechten, taksen en/of heffingen.

10. Geschillen
Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waaronder onze maatschappelijke zetel ressorteert. Het Belgisch Recht en de algemene en bijzondere VANDEMOORTELE verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing.

CREDITNOTA
B.T.W. terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht.

Vrijstelling van certificatie en ondertekening van onze fakturen.
Min. machtig. Nr 371/11.08.78

Code produkt / code produit / product code / Kode des Produkts

Z = Premie & publicitair materiaal / prime & matériel publicitaire / bonus & publicity material / Prämie und Werbematerial